You are here

Đứng nhất

Con: Bố ơi! Hôm nay thầy bảo con đứng nhất lớp.



Bố: Giỏi! Thầy bảo con học giỏi nhất hả?



Con: Dạ không, thầy bảo con hay ngủ gật nhất, hay bị điểm kém nhất ạ.



Bố: ??!